Když se Vám zalíbil některý produkt, a chtěli by jste jej držet v rukou, kontaktujte nás, protože z většiny výrobků Vám umíme zaslat vzorku zdarma.
Když se Vám zalíbil některý výrobek a chcete si jej objednat, prosíme kontaktujte nás e-mailem anebo na telefonu. Balné neúčtujeme. Za škody vzniklé během přepravy nebereme zodpovědnost.

Jak můžete jednoduše ověřit, že Naturtrend Impex je existující a registrovaná firma, která funguje dle právních předpisů EU? Jednoduše klikněte na stránku zabývající se daňovými záležitostmi EU:

V pravém horním rohu vyberte češtinu.
Pro položku "Členský stát" zvolte stát firmy Naturtrend Impex (HU-Maďarsko).
Napište daňové identifikační číslo firmy Naturtrend Impex 14926471.
Další dvě položky není potřebné vyplnit.
Klikněte na tlačítko "Ověřit".

Garance kvality:
Pokud výrobek neodpovídá dané kvalitě a pokud ještě nebyl zřezán na míru, podle výběru Vám vyměníme za bezchybný výrobek, anebo Vám vrátíme peníze.

Daný vzorek je v několika šířkách. Např.: vzorek “A” je v 11 mm, 15 mm, 20 mm šířkách. Pokud se jméno lišty končí na “B” materiál je buk, “E” je zralá třešeň. V ostatních případech je z raminu, který se dá přibarvit ke každému dřevu.
Ceny jsou maloobchodní s DPH. Pokud jste prodejce, truhlář, volejte nás pro informace.

Naturtrend ImpexVšeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu https://www.cz.bambusratan.com/, https://www.cz.drevorezba.com/, nabízí své výrobky prostřednictvím internetového obchodu, kde nabízí zboží vyrobené z bambusu, dále nabízí materiály od sítiny z ostřic, přes materiály thonet až hnědé bambusové tyče.

Provozovatelem je:
Naturtrend Impex
Viola utca 1
6771 Szeged
Maďarsko
Registrační číslo: Cg.06-09-014546
Daňové číslo: 14926471-2-06
DIČ: HU14926471
Paní Hajnalka Tóthné Ádám
Pan János Tóth
e-mail: info@drevorezba.com, info@bambusratan.com

Číslo účtu: 7012155001/5500
Raiffeisenbank

Firma může koupit zboží bez DPH pouze v případě, že má platné mezinárodní DIČ, které nám poskytne. DIČ lze ověřit na adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Cena dopravy

Cena poštovného (kromě 4 produktových kategorií) nezávisí na objednaném množství. Při platbě předem 260,-Kč/balík. dobírkou 300,-Kč/balík. Výjimkou jsou 4 produktové kategorie: Bambusové rolety, při platbě předem převodem 134,-Kč/balík, dobírkou 174,-Kč/balík; Pro bambusové tyče, bambusové lišty a dřevěné lišty označeny kódem WB nás prosím kontaktujte pro individuální cenovou nabídku za dopravu.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "`obchodní podmínky“) obchodní společnosti Naturtrend Impex, se sídlem a provozovnou Viola utca 1, 6771 Szeged, Maďarsko, registrační číslo: Cg.06-09-014546, daňové číslo: 14926471-2-06(dále jen "`prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "`kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "`kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.cz.bambusratan.com a https://www.cz.drevorezba.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "`webové rozhraní obchodu“)

 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.cz.bambusratan.com a https://www.cz.drevorezba.com (dále jen "`webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a maďarském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 3. Kupující objednává výrobky a služby (dále jen jako "`objednávka“) telefonicky nebo elektronickou poštou. Telefonický hovor je nahráván pro účely doložení telefonických objednávek.

 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@drevorezba.com nebo info@bambusratan.com.

 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: jedno procento) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající si vyhrazuje právo na úhradu škody i případě, kdy při zajištění zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Produkty zhotovené podle osobitých požadavek kupujícího nelze vrátit. Prodávající si vyhrazuje právo na odpočítání 10% z ceny z rolovaných výrobků za míru znehodnocení produktu.

 7. Nejsme povinni splnit objednávku v případě pozoruhodně nízké ceny.

Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

 2. Dopravu na adresu doručení zajišťuje společnost DPD Hungária a GLS. Zboží se zaplatí dobírkou.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující (nebo jiná oprávněná osoba) povinen převzít zboží při dodání.

 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud kupujícímu nelze doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakékoliv dalšímu požadavku kupujícího na objednaní zboží.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Mechanické poškození zboží v nepoškozeném balení je třeba hlásit ihned po převzetí zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "`rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny nebo elektronickou poštou.

 6. Záruka na zboží je 6 měsíců ode dne koupi zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "`osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 13. Náš online obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě útoku na server s neznámým pachatelem (hackerem)

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Osobní údaje (GDPR)

Vážený návštěvník / kupující!

Níže si můžete přečíst naše srozumitelné informace o zachování a zpracování Vašich osobních údajů.

Při objednávání našich produktů od společnosti Naturtrend Impex Kft. (Dále jen "Správce údajů") získáme i Vaše osobní informace, takže jsme považováni za správce údajů pro Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou všechny údaje, které mohou Vás jasně identifikovat. Údaje přicházejí dvěma způsoby.

 • Na jedné straně pomocí prohlížeče se webová adresa, kterou používáte, automaticky generuje technické údaje (soubory cookie) pro navštívené stránky,

 • Pokud chcete objednat, musíte nutně poskytnout identifikační a kontaktní informace, které můžete poskytnout iv případě, pokud chcete s námi navázat osobní kontakt.

Účelem našeho zpracování dat je plnit objednávky a povinnosti našich zákazníků a poskytovat informace o naší činnosti.

chrana vašich osobních údajů a dodržování GDPR (NAŘÍZENÍ (EP) 2016/679 PARLAMENTU A RADY) je pro nás nezbytné. Spravujeme naši webovou stránku a náš internetový obchod, abychom zacházeli s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu a v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění naší služby pouze v nezbytně nutném čase.

Vždy usilujeme o nejvyšší bezpečnost správy dat, kterou od nás očekáváte. Vyhrazujeme si právo na změnu našeho oznámení o ochraně osobních údajů.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkaz, který je přesměrováním na jiné stránky poskytovatele služeb. Pokud jde o postupy ochrany údajů a ochrany údajů těchto poskytovatelů, nebo pokud jde o některé problémy, které z nich vyplývají, správce údajů nepřijme žádné morální ani finanční závazky.

Správce údajů

Obchodní meno: Naturtrend Impex Kft.

Akí osobní údaje vyžádáme a na akí cíle?

Meno a adresa

Pro vystavení faktúry

Číslo účtu - IBAN

Pri platbe prevodom na účet získame automaticky, v iných prípadoch nevyžadujeme

Jméno a příjmení nebo kontaktní osoba při partnerských firmách, email a číslo telefonu

Pro uzavření smlouvy, kontakt se smluvními partnery

Jméno, telefon, mail a adresu osoby, který zásilku převezme

Nutné pro odesílání zásilky

Cena, množství a rozměry zásilky, služeb

Pro uzavření smlouvy

Emailová adresa

Kontakt při plnění objednávky

IP adresa

Štatistika

Právní základ pro zpracování údajů

Správce údajů zpracovává Vaše údaje poskytované na online ploše, osobně nebo telefonicky podle těchto právních základů:

 • legislatíva

 • smluvní závazek (smluvní závazek, údaje požadované pro splnění smluvního závazku a údaje požadované na doručení), pro koupi našich výrobků nebo služeb kupující je povinen poskytnout osobní údaje, v opačném případě nemůže dojít k uzavření smlouvy

Jaké procesy zpracování údajů NE jsou provedeny?

Neposíláme buletin, reklamní listy.

Z dostupných údajů nevytváříme profilování. (Vytváření profilů je proces, kdy nabízíme zákazníkovu nabídku bez lidského rozhodnutí, což závisí na příchozích dat. Typickým příkladem je cena Casco podle PSČ.

Telefonní čísla jsou vyhrazeny pouze pro objednávky (právním základem kterého je smlouva), jinak nebudeme uvádět na seznam.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje klientů (například e-mailové adresy) budou používat pouze v rámci výše uvedených právních základů. Kromě případů vyžadovaných zákonnými výjimkami nebudeme za žádných okolností přenášet, prodávat a poskytovat údaje třetím stranám a odesíláme je pouze takovým zpracovatelem osobních údajů, které jsou bezpečné pro ochranu osobních údajů.

Obvykle získáváme osobní údaje jako kontrolor údajů od příslušné osoby. Pokud se zákazník neposkytuje své údaje, jako poštovní adresa nebo jako kontakt nebo jiný údaj, poskytovatel údajů odpovídá za přesnost poskytnutých údajů a za zákonnost oznamování údajů (to znamená, že dotyčná osoba ví o tom, že byly poskytnuty jeho údaje, souhlasí s tím, a přebírá odpovědnost).

Pokud kterákoli strana zjistí, že někdo zveřejnil osobní údaje pro nás, musí okamžitě informovat zpracovatele údajů o této skutečnosti a mi okamžitě smažeme zveřejněné údaje.

Správce údajů může automaticky shromažďovat informace o počtu návštěv a frekvenci návštěv na určitých stránkách. Tyto informace se zpracovávají pouze souhrnně, jednotlivě neidentifikovatelným způsobem a používají se pro statistické účely. Analýza kolektivních dat pomáhá měřit zájem návštěvníků a rozvíjet naši firmu podle jejich potřeby.

Osobní údaje uchováváme následujícím způsobem:

 • uchováváme faktury, které jsme vydali nebo zaplatili elektronickou nebo papírovou formou;

 • Uchováváme objednávky, smlouvy a související korespondenci a jiné dokumenty, a to v elektronické i papírové podobě;

Online shromážděné údaje budou uchovány pouze na serverech, které se nacházejí v Evropské unii.

Uchováváme osobní údaje uložené na papíře v trezoru. Po uplynutí ochranné doby budou zničeny takovým způsobem, že osobní údaje nebudou možné rekonstruovat. Digitální uložená data budou také trvale odstraněny.

Naše stránky mohou automaticky registrovat IP adresu uživatele, operační systém a typ prohlížeče, který používají, a další neosobní informace. Tyto informace používáme výhradně v agregované a zpracované podobě na opravu jakýchkoli nedostatků na našich stránkách, na zlepšení jejich kvality a pro statistické účely. Údaje nejsou spojeny s jinými údaji poskytnutými uživateli.

Některé naše stránky mohou umístit jedinečný identifikátor, tzv. Cookies, do počítače našich uživatelů.

Jsou to soubory cookie, které jsou potřebné k tomu, aby pracoviště fungovalo, takže si to pouze berete na vědomí, ale nemusíte je přijímat. Tyto nebudou zpracovávat ani přesměrovat.

Systém uchovává IP adresy návštěvníků díky oprávněným zájmem poskytovatele služeb, tyto soubory deníků se automaticky vymažou bez ohledu na registraci.

Používáme cookies, které slouží pro statistické účely a zpracovávají agregované, neosobní údaje.

Naše cookie marketingové kategorie pomáhají vylepšit zážitek uživatele tím, že zobrazuje nejzajímavější obsah pro návštěvníka.

Pokud souhlasíte, používáme marketingový soubor cookie, jinak netiskněte tlačítko přijetí.

Pokud klepnete na tlačítko Accept Marketing Cookies, můžete je povolit. Nesouhlas uživatele marketingového uspořádání souborů cookie nebrání tomu, aby se naše služby využívali, avšak v některých případech může omezit uživatele na přístup k určitým informacím na našich stránkách.

Údaje uložené cookies budou uchovávány nejpozději do šesti měsíců.

Můžete také odstranit všechny soubory cookie uložené v počítači a zablokovat jejich instalaci ve většině prohlížečů. V tomto případě však budete muset ručně provést určité nastavení ručně při každé návštěvě konkrétní stránky a možná budete muset počítat s tím, že určité funkce nemusí fungovat.

Vypnout je můžete v nastavení.

A Google cookie vypnete zde vypnout.

Facebook

Na Facebooku udržujeme profil nazývaný Naturtrend Impex, kde jsou údaje poskytovány na základě dobrovolnosti, jejich rozsah závisí na informací zveřejněných lidmi rad a následovníků. Zveřejněné údaje mohou být ovlivněny a odstraněny dotyčnou osobou. Zde naleznete informace o správě údajů z Facebooku zde.

Přenos dat a zpracování dat

V zájmu splnění zákonných a smluvních povinností zpracovatele zpracování dat nebo oprávněného obchodního zájmu převádí osobní údaje následujícím smluvním zpracovatelem údajů (subdodavatelů).

Název

Adresa - sídlo

Pracovní okruh

Údaje

Účtovníctví

Jméno, adresa

3 in 1 Hosting Bt.

2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1

Hosting, úložisko

Všichni údaje

Express One Kft

1239 Budapest Európa u. 12 / L1 épület

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest Dunavirág u. 2-6

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

GLS Hungary Kft

2351 Alsónémedi GLS Európaút 2.

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

Fedex Hungary

2220 Vecsés Lőrinci út 59. C ép. 5

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

Csomagküldő.hu kft

1031 Budapest Vízimolnár u. 10 6/54

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

DPD Hungária Kft

1158 Budapest Késmárk u 14/b épület

Doprava

Jméno, adresa dodání, telefonní číslo kontaktní osoby

KBOSS.hu Kft

1031 Budapest Záhony u. 7.

Online účty

Název účtu, adresa

Tifer Bt

6900 Makó Maros u. 5

Účtovníctvo

Název účtu, adresa

Údaje poskytnutné na báze dobrovoľnosti

Google Ireland Limited

Gordon Hause, Barrow Str. Dublin 4. Ireland

Online marketing

Preference, IP adresa

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Online marketing

Preference, IP adresa

Zabezpečení údajů

Naše společnost jako správce údajů zpracovává vaše osobní údaje s maximální pečlivostí, přísně důvěrně, pouze v rozsahu nezbytném pro využívání služeb. Naše společnost jako správce údajů přijala technická a organizační opatření a stanovila procesní pravidla potřebné k prosazování zákonů na správu dat a ochrany dat. Zaměstnanci a zpracovatelé dat, kteří používají, mají povinnost zachovávat důvěrnost. Poskytuje dostatečnou ochranu údajů, které ukládá se zabezpečením na úrovni serveru a na úrovni aplikace. Na našich ústředí a na našich stránkách jsou osobní údaje uloženy bezpečně a zabezpečeně.

Provozovatel údajů tak zajišťuje důvěryhodnost, přístupnost, integritu a důvěrnost zpracovávaných osobních údajů.

Ředitel údajů pravidelně přehodnocuje tato opatření a pravidla a v případě potřeby jejich upravuje.

Online údaje jsou uloženy na našem hostitelském serveru v Evropské unii, který je naším poskytovatelem hostingu.

Informujeme našich zákazníků a našich uživatelů, že navzdory preventivním opatřením nemohou být elektronická data přenášena přes internet zcela chráněny před jakýmkoliv útokem.

Pokud by došlo k události související s ochranou osobních údajů, musíme to oznámit kontrolnímu orgánu do 72 hodin od chvíle, jak se o tom dozvíme a budeme vést záznamy o incidentech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud by událost týkající se ochrany osobních údajů představovala vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, správce údajů neprodleně informuje dotčenou osobu o této události.

Právní opravné prostředky

Dotyčná osoba může požádat o písemnou informaci (prostřednictvím e-mailu) o tom, jak se zachází s jeho osobními údaji. Správce dat poskytne informace písemně v nejkratším čase, nejpozději však do 25 dnů od podání žádosti, pokud se to výslovně nevyžaduje, e-mailem. Datový kontrolor poskytne informace o údajích zpracovaných zpracovatelům nebo zpracovatelům, kterému spravuje, účel, právní základ, trvání, zdroje dat, kategorie, název zpracovatele údajů, adresu (sídlo) a činnosti související s řízením dat, jakož i kdo a na jaký účel přijímají nebo přijímali údaje. Chcete-li požádat o informace vícekrát v běžném roce, správce údajů může účtovat přiměřený poplatek za úhradu nákladů.

Dotyčná osoba může požádat o opravu svých osobních údajů. Může požádat o vymazání dat v případě, že zpracování dat bylo nezákonné nebo uplynul čas zpracování. Kontrolní orgán informuje dotčenou osobu o nápravě a vymazání, jakož i těch, jimž předtím poskytli údaje pro účely zpracování dat.

Informujeme naše zákazníky, že ve smlouvách nemohou oprávněně namítat proti legálnímu a legitimnímu zpracování údajů požadovanému na dokončení našich smluv a nemůže oprávněně požadovat smazání tohoto okruhu údajů.

Jelikož neposíláme informační bulletin, nemanipulujeme s údaji na přímé účely trhu.

Jednotlivec může také požádat o omezení zpracování údajů, pokud zpochybňuje jejich přesnost a zákonnost. Žádosti o omezení zpracovává zpracovatel údajů do 10 dnů.

Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím správce údajů, může se do 30 dní od oznámení odvolat.

Pokud mají naši zákazníci pochybnosti o zákonnosti zpracování údajů, mohou podat stížnost národnímu úřadu pro ochranu údajů.

Kdokoliv, kdo se domnívá, že vaše správce údajů porušila vaše práva, může se obrátit na soud. Soudy se zabývají s takovými spory přednostně. Soudní spor patří na Městský soud v Budapešti, který je příslušným soudem, ale může být zahájen před příslušným soudem i podle místa bydliště osoby, který soudní spor začal.


Naturtrend Impex
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Falvédő, Bambusz léc, bambusz roló, peddignád, thonettanyag, apácarács, intarzia, díszléc, fafaragás, feltétdísz, falburkoló panel, bútorfoggantyú, kötözőszál
Prodaja španjolske i ratan trske, duboreza i lajsni od punog drveta. Bambusni štapovi i rolete.
Rzeźbione drewno, intarsja, rzeźbione listwy, rolety bambusowe, plecionki z trzciny rattanowej, trzcina peddig i materiały bambusowe dla zwolenników trendu naturalnego.
Bambusleisten für Wandsvertäfelung, Bambusmeterware, Heimwerkern mit Intarsien, Thonet und Rattan
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Vendita bambù in rotoli dalle canne di bambù, tende e tapparelle in bambù su ordine, intarsio, paglia di Vienna, tessuti di rattan, sagome scolpite, grigliati in bambù, midollo ratan e su ordine, di propria produzione capitelli, rosette, decori centrali
decor bamboo in role, jaluzele (pergole, storuri, rulouri) din bambus, intarsii, reparatii scaune thonett, impletituri din rattan, paie de Viena, miez rattan, baghete (frize, sipci) din lemn, stalpi si sipci din bambus, grilaj de bambus, la comanda sculpturi din lemn (rozete, capiteluri, aplicatii), orice model
Prodavnica repro materijala od bambusa , trske i drveta za dekoraciju enterijera.
predvyrobené intarzie, bambusové žaluzie, dizajnérske nápady z bambusu, objednateľné fronty dverí, vyrezávané ornamenty
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
bambou murale, bois placage, baguette décorative, cannage rotin, cimaise en bois, marqueterie, moulures murales, parement bois, rotin filé, pieds de bois, store sur mesure, tige rotin, tournage du bois, treillis décoratif